AZ  OLDAL  JELENLEG  FEJLESZTÉS  ALATT  ÁLL

                                                                     SATINA GOLD

                                                                Kozmetikai Kft.

GDPR

A SATINA GOLD KOZMETIKAI KFT

Adatvédelmi Szabályzata

hatályba lépés: 2018. május 25.
A Satina Gold Kft. a GDPR rendelet előírásainak megfelelő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatja Önt. A Satina Gold Kft.(6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út. 12., adószám: 13382768-2-06; cégjegyzékszám: 06-09-009564) a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Amennyiben az adatvédelmi szabályzat tartalmával nem ért egyet, úgy kérjük 8 napon belül írásban szíveskedjen kifogását felénk jelezni, ellenkező esetben az abban foglaltakat elfogadottnak tekintjük.

Az Adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalról érhető el: www.satinagold.hu


1.) Adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Satina Gold Kozmetikai Kft. Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.
E-mail: satina@vnet.hu
Tel: 06/62-241-139
Cégjegyzékszám: 06-09-009564
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: A vonatkozó jogszabályi előírások alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezés nem szükséges, arra nem került sor.


Jogszabályi háttér

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
(GDPR)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(InfoTv)

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
(Pmt)

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(Grt)

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
(Mt)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
(Továbbiakban: Ptk)

2000. évi C. törvény a számvitelről
(a továbbiakban Számv. tv.)


Fogalommeghatározás:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉR VONATKOZÓ ELVEK

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, érintett számára átláthatóan kell kezelni

Célhoz kötöttség elve: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet

Adattakarékosság elve: adatkezelés szükségesre korlátozása

Pontosság elve: személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprekésznek kell lenniük

Korlátozott tárolhatóság elve: Tárolás olyan formában, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

Elszámolhatóság elve: Az adatkezelő felelős jelen szabályzatban foglaltaknak való megfelelésért.


Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.


2.) Az adatkezelés célja és a vonatkozó jogszabályi keretek meghatározása

A Satina Gold Kozmetikai Kft üzleti partnerei személyes adatainak - jogszabályi keretek között történő - kezelése elengedhetetlen a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez és a partnerek egymástól történő megkülönböztetéséhez, a partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, számviteli kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződése jogok és kötelezettségek teljesítéséhez.

Adatkezelésre vonatkozó korlátozások:

Az adatkezelés időtartamának végső határidejét a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg. Ezen túl csupán statisztikai célú, úgynevezett anonim adatkezelésre kerülhet sor.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói (név, telefonszám, e-mail cím, cím), a számviteli bizonylaton feltüntetendő adatokat (név, adószám, cím), illetve áruátvételkor az átvevő aláírását, gépkocsi rendszámát vagy nevét, személyi számát, gépkocsi rendszámot takarja.


3.) A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaság erre felhatalmazott munkatársai a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg. A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján a hatóságnak illetve adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra. Az igénybe vett adatfeldolgozók adatai:


Az igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

Könyvvitel:
- Név: JMT Közgazdasági Szolgáltató Kft.
- Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 1. sz. A. lph. fsz/1. sz.
- Adószám: 11399043-2-06

Könyvvizsgálat:
- Név: Név: Jankontó Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
- Székhely: Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Nyizsnyai G. u. 5.
- Adószám: 12526721-2-06

Jogi képviselet:
dr. Szalóky Béla egyéni ügyvéd
6720 Szeged, Vár u. 2. I/7. sz.
(eseti megbízások alapján)

dr. Ágasvári Anett egyéni ügyvéd
6720 Szeged, Vár u. 2. I/7. sz.
(eseti megbízások alapján)

Ügyviteli szoftver:
- Név: BITLABOR Trade Kft
- Székhely: 6724 Szeged, Kismartoni u. 17.
- Adószám: 11399043-2-06

- SZAKK Hungary Kft.
- 6725 Szeged, Láma u. 7. - Tel: +36 62/743-478


A személyes adatok címzettjei: NAV, Hatóságok, Adatfeldolgozók.


4. ) Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Ön, mint természetes személy, az adatkezelés során az EU általános adatvédelmi rendelete értelmében (EU GDPR) érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

EU GDPR 13. és 14. cikke: tájékoztatáshoz való jog

A Satina Gold Kozmetikai Kft-nek tájékoztatni kell Önt az adatkezelési tevékenység megkezdésének feltételeiről (személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok címzettjei) a személyiségi jog korlátozás módjáról, feltételeiről és várható időtartamáról.

A személyes adatok tárolásának formája: személyes adatokat a társaság papír alapon, dossziéban lefűzve, illetve számítógépen tárolja.

A tárolás helye: a társaság székhelye, a könyvelést végző iroda irattartó szekrénye illetve a helyiségben üzemelő számítógépen.

A személyes adatok biztonságával kapcsolatos technikai és szervezési intézkedések: a társaság a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az illetéktelen hozzáférést a munkaidő végével kulcsra zárt, riasztóval felszerelt irodában, illetve jelszóval védett számítógéppel biztosítja.

EU GDPR 15. cikke: hozzáférési jog

Az érintett jogosult, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Hozzáférési joggal kapcsolatos információt az adatkezelésért felelős munkáltató nyújtja.

Személyes adatokhoz hozzáférhet a könyvelést végző munkatárs, a műszakvezetők, irodavezetők, vezető tisztségviselők, a társaság tagjai illetve a személyes adatok címzettjei.

A megjelölt hozzáférők kivételével az érintettek személyes adatai nem nyilvánosak.

EU GDPR 16. cikke: helyesbítéshez való jog:

Az érintett adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, a könyvelést végző munkatárs, vagy kezelésre jogosult más személy pedig köteles a változást, a nyilvántartásokban a változást átvezetni, illetve rögzíteni. Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését.

EU GDPR 17. cikke: törléshez való jog

Az érintett joga, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben arra már nincs szükség abból a célból, amire gyűjtötték (kivéve EU GDPR 17. cikk (3) bek.), a személyes adatokat jogellenesen kezelték, illetve az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

EU GDPR 18. cikke: az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére, amennyiben erre a jogszabály lehetőséget biztosít. Az adatkezelés korlátozása esetén a Satina Gold Kozmetikai Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti.

EU GDPR 20. cikke: adathordozhatósághoz való jog

Az érintett joga, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat géppel olvasható formában megkapja, más adatkezelőnek továbbítsa.

EU GDPR 21. cikke: tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor jogosult személyes adatai kezelésével kapcsolatos intézkedés ellen tiltakozni a jogszabályban meghatározott feltételek érvényesülése esetén.


5.) Panaszkezelés

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Satina Gold Kft nem a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
- személyesen a székhelyünkön: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12.
- e-mail cím: satina@vnet.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
- telefonszám: +36-62-241-139

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu


A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát: Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.